Het bestuur van district Het Sticht van de KNBB nodigt u hierbij uit tot het bijwonen van de

Algemene Jaarvergadering.

Deze wordt gehouden op zaterdag 29 augustus 2020 in:

Biljartcentrum Het Wapen van Ankeveen Stichts End 41 te Ankeveen.

 

Aanvang: 11.00 uur.

 

Agenda.

 1. Opening.
 2. Necrologie.
 3. Notulen Algemene Ledenvergadering d d 24 augustus 2019.
 4. Ingekomen stukken.
 5. Verslag secretaris.
 6. Verslag wedstrijdleiding Persoonlijke Kampioenschappen.
  6a.  Nieuw wedstrijdreglement.
 7. Verslag wedstrijdleiding Competitie.
 8. Verslag dagcompetitie.
 9. Verslag penningmeester. 
 10. Verslag kascontrole commissie.
 11. Decharge penningmeester.
 12. Vaststelling contributie. ( zie toelichting )
 13. Bestuursverkiezing. ( zie toelichting )
 14. Wedstrijdleiding Persoonlijke kampioenschappen.
 15. Wedstrijdleiding Competitie.
 16. Website.
 17. Arbiterszaken.
 18. De Dagcompetitie.
 19. Rondvraag. ( zie toelichting )
 20. Uitnodiging lunch en sluiting.

 

Toelichting

 

 1. De contributie en inschrijfgelden zullen zonodig worden verhoogd met de prijsindex cijfer van het Centraal Plan Bureau.

 1. Aftredend:
  Dhr. Ton Groot, secretaris. De heer Groot stelt zich herkiesbaar.
  Dhr. Leon van de Pol, wedstrijdleider competitie. De heer van de Pol stelt zich herkiesbaar.
 1. Voor de rondvraag dienen uitsluitend de rondvraagbriefjes te worden gebruikt.
  Deze rondvraagbriefjes 14 dagen voor aanvang van de vergadering toezenden naar de secretaris van uw District.

 

Kandidaatstelling:

Kandidaatstelling voor een functie in het districtbestuur kan geschieden door het districtsbestuur of door een bij het district aangesloten lid/vereniging. Onze voorkeur gaat dan uit voor een voorgesprek met de nieuwe kandidaat, zodat het bestuur en de kandidaat alvast ideeën kunnen delen.
Dit dient schriftelijk te geschieden bij het:

Districtsecretariaat K.N.B.B. District Het Sticht
Flamingo 22, 3435 XH Nieuwegein.

Bedoelde kandidaatstelling dient vergezeld te gaan van een schriftelijke verklaring van de kandidaat, waarin deze zich bereidt verklaart zitting te nemen in het districtsbestuur.
Voorstellen en vragen voor de Alg.Vergadering  uwerzijds moeten voor 21 augustus 2020 worden ingediend bij het secretariaat. Dit in verband met een toetsing aan de bestaande reglementen.
Elke vereniging is verplicht een bestuurslid en/of gemachtigde af te vaardigen. Bij het niet opkomen volgt er een heffing van 3x de bondscontributie.

A.W.A. Groot, secretaris      

 

In verband met de corona regels verzoeken wij u met een persoon per vereniging naar de vergadering te komen.

 

De vergaderstukken worden u 3 weken voor de vergadering per mail toegezonden.